KVKK

1. Veri Sorumlusu

Ayşe Ay (gufteedebiyat.com web site sahibi)

iletişim@gufteedebiyat.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve destek sağlanması Hukuki Sebep: Sözleşmenin ifası
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri Hukuki Sebep: Açık rıza

3. Kişisel Verilerin İşlenen Kategorileri

Aşağıda belirtilen kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • İletişim Bilgileri: Ad, soyad, e-posta, telefon numarası
 • Demografik Bilgiler: Yaş, cinsiyet
 • İnternet Faaliyetleri: Web sitesi etkileşimleri

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde, işbirliği yaptığımız iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilir.

5. Kişisel Veri Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, çevrimiçi formlar aracılığıyla toplanmakta ve bu işlem, açık rıza hukuki sebebini temel almaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim Bilgileri

KVKK ile ilgili taleplerinizi ve sorularınızı aşağıdaki iletişim bilgilerine iletebilirsiniz:

Mail: iletisim@gufteedebiyat.com

Başa dön tuşu